Historiaa

HISTORIA

4.10.1945 kokoontuivat Vaasan kaupungin palveluksessa olevat 26 työntekijää ravintola Cella Vasaensikseen perustamaan ammattiyhdistystä joka sai nimekseen Vaasan kaupungin viran- ja toimenhaltijayhdistys.

Kaupungintalolla on erittäin merkittävä rooli yhdistyksen perustamisessa sillä kaupungin palolaitos oli sijoitettuna taloon aina vuoteen 1964 saakka. Vanhoista pöytäkirjoista voidaan todeta, että yhdistys kokoontui usein kokouksiinsa juuri palolaitoksen tiloissa. Joten on syytä olettaa perustamisaloitteen syntyneen nykyisessä kaupungintalossa ja sen tiloissa. Viranhaltijoita oli järjestäytynyt jo ennen vuotta 1945 Vaasan kunnantyöntekijäin ammattiosastoon eli osastoon 21.

Kuten tiedämme poikkeaa tunti- ja kuukausipalkkalaisten systeemit tänäkin päivänä toisistaan ja vanha neuvotteluoikeuslaki hankaloitti tuolloin viranhaltijoitten palkkaratkaisujen tekemistä sillä neuvotteluoikeuslaki takasi viranhaltijoille ainoastaan kuulemisoikeuden.

Yhdistyksessä omaksuttiin alusta alkaen SAK:n ammattiyhdistysten tavat ja valittiin luottamusmiehiä jotka tunnustettiin virallisiksi vasta 1971. Vuonna 1959 tehtiin nimenmuutos ja nimeksi tuli Vaasan kaupungin viranhaltijat ry, koska yhdistyksessä oli tuolloin vain viranhaltijoita jäsenenä. Tänään valtaosa jäsenistä on toimenhaltijoita.

Seuraava suurempi tapahtuma oli 1963 jolloin perustettiin Vaasan kunnallisten kiinteistöjentyöntekijöitten ja viranhaltijoitten yhdistys KTV 329. Oli syntynyt uusia tarpeita joita toteuttamaan tarvittiin uusi yhdistys. Perustetusta yhdistyksestä eriytyi myöhemmin Palolaitoksen viranhaltijayhdistys nykyinen KTV 439.

1995 tapahtui seuraava muutos jolloin yhdistyivät yhdistykset 329 ja 433 (kotipalvelu) yhdistykseemme. Viime vuosina jäsenmäärämme on vaihdellut ollen parhaimmillaan yli 2000. Kuluneena vuotena on jäsenmäärä ollut lähes 1900.

_________________________________________________________________________________________________________________

HISTORIA

26 av Vasa stads anställda sammankon den 4.10.1945 på restaurang Cella Vasaencis för att grunda en fackförening som fick namnet Vasa stads Tjänst- Befattighavarens Förening r.f.

Stadshuset har en mycket betydelsefull roll i grundadet av föreningen, ty stadens brandstation var belägen i huset ända till år 1964. Från gamla protokoll kan man konstatera, att föreningens möten ofta hölls just i brandstationens utrymmen. Det fanns tjänsteinnehavare som redan före år 1945 organiserat sig i Vaasan kunnantyöntekijäin ammattiosasto, KTV 21.

Som vi vet avviker tim-och månadslöntagarnas system även i dag från varandra. Den gammmmmmla förhandlingsrättslagen komplicerade då tjänsteinnehavarnas lönesbeslut, ty förhandlingsrättslagen nekade yttranderätt.

Ända från början godtogs FFC:s fackföreningars praxis och man valde förtroendemän som först år 1971 godtogs som officiella. År 1959 gjordes namnförändring, och namnet blev Vasa stads tjänsteinnehavare rf, emedan föreningens medlemmar var enbart tjänsteinnehavare. Idag är majoriteten befattignsinnehavare.

Nästa stora händelse var 1963 då det grundades Vasa kommunala fastighetsskötare och tjänsteinnehavares förening KAT 329.Det hade uppstått nya behov till vilkas förverkligande behövdes en ny föreningen. Från den grundade föreningen urskilldes senare Brandverkets tjänsteinnehavares förening, nuvarande, KAT 439.

1995 skedde följande förändring, när föreningarna 329 och 433(hemservice) gick samman med förening. På senare år har medlemmsantalet växlat, som mest över 2000. Under det gångna året har medlemsantalet varit omkring 1900.