Jäsenasiat/Medlemsansvarig

Jäsenasiat

 

Maria Hautaluoma   

044 3263035   

maria.hautaluoma@jhl127.fi

            


KUKA VOI LIITTYÄ YHDISTYKSEN JÄSENEKSI:

Jäsenyyttä voi hakea jos on kuukausipalkkalainen Vaasan kaupungissa ja vastaavilla muilla aloilla.

Jäsenmaksuvapaus myönnetään vailla ansiotuloa oleville jäsenille.

Jäsenyyden säilymisen ehtona on kuitenkin, että jäsen itse ilmoittaa yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle maksuvapauden syyn:

 • Minimijäsenmaksu on 8 euroa täydeltä kuukaudelta niiltä, joilla ei ole työsuhdetta esim. omaa lasta kotona hoitavat ja au-pairit.
 • Liiton järjestäytymisalalle soveltuvaa ammattitutkintoa kokopäiväisesti suorittava on jäsenmaksuvapautettu, mutta maksaa työttömyysturvan säilyttämiseksi opiskeluaikaisen työssäolon osalta 1.38% ansiotulosta liitontoimisto ja työttömyyskassa hoitavat käytännön järjestelyt.
 • Äitiys-, isyys-, vanhempainloma tai hoitovapaa
 • Työttömänä ilman työttömyyskassan päivärahaa: Ei vielä ansiosidonnaista työttömyysturvan piirissä tai 500 päivää täynnä. Jäsenyyden säilymisen ehtona on että, työttömyydestä ilmoitetaan yhdistykselle jäsenasiainhoitajalle kolmen kuukauden välein.
 • Palkaton sairasloma
 • Asevelvollisuus, siviilipalvelu tai kertausharjoitus

ITSEMAKSAVA JÄSEN
Jäsenmaksulomakkeiden saamiseksi ilmoita jäsenasiainhoitajalle tai pääluottamusmiehelle työskentelyaikasi, niin saat viitesiirtolomakkeet postitse.
JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2016 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton jäsenmaksu on
1 % ja työttömyyskassan 0,38 %.

ELÄKELÄINEN
Yhdistys muistaa eläkkeelle siirtyviä jäseniään 60€:n lahjakortilla. Saadaksesi lahjakortin on otettava yhteys puheenjohtajaan vuoden sisällä sekä oltava yhdistyksen jäsen.
Ilmoita myös jäsenasiainhoitajalle oletko eläkkeelle siirryttyäsi halukas jatkamaan jäsenyyttäsi.
Ilman yhteydenottoa jäsenyytesi katkeaa noin 6 kk:n kuluttua.


TYÖTTÖMYYSTURVA
Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan ilmoittaudu välittömästi jäsenasiainhoitajalle ja työvoimatoimistoon, josta saat ensimmäisen päivärahahakemuslomakkeen. Työttömyyspäiväraha maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana työvoimatoimistossa. Yhdistyksen toimihenkilöt opastavat kuinka tästä eteenpäin.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ja työttömyyskassasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti omalle yhdistykselle.

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, jäsenyhdistyksen hallituksen on katsottava hänen eronneeksi yhdistyksestä. Asiasta tehdään tällöin merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eli varsinainen jäsen opiskelijana:

Mikäli jäsen on opiskelunsa ohessa tai loma-aikana työssä, hän maksaa itse
(työnantaja ei peri) työttömyyskassan jäsenmaksua 0,28 % ennakonpidätyksen
alaisesta ansiotulosta.
Päätoimiseksi opiskelijaksi ei lueta sellaista jäsentä, joka opiskelee
työttömyysetuudella.
 

_________________________________________________________________________________________________________________

Medlemsansvarig:

 

Maria Hautaluoma

maria.hautaluoma@jhl127.fi

 

 VEM KAN BLI MEDLEM I FÖRENINGEN:

Medlemskap kan ansökas om man erhåller månadslön av Vasa stad eller motsvarande yrkesområden.

Befrielse från medlemsavgift beviljas medlemmar utan inkomst.

För att bibehålla ditt medlemskap förutsätts, att medlemmen själv meddelar åt föreningen medlemsansvarig orsaken till befrielse:

 • Minimimedlemsavgift är 8 euro per hel kalendermånad av dem, som inte är i arbetsförhållande tex. hemma med eget barn och au-pairs.
 • De studiemedlemmar, som på heltid studerar till någon kompetens som lyder under förbundets yrkesgrupper, är befriade från medlemsavgift, men betalar 1.38% av bruttolönen för att underhålla arbetslöshetsskyddet. Förbundets byrå och arbetslöshetskassan sköter det praktiska arangemanget.
 • Moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledig.
 • Arbetslöshet utan dagpenning från arbetslöshetskassan : inte ännu uppnått inkomstbundet arbetslöshetsskydd eller fulla 500 dagar.
 • För bibehållet medlemskap krävs att man meddelar till föreningens medlemsansvarig om arbetslösheten med 3 mån. intervall.
 • Oavlönad sjukledighet
 • Militär-, civil eller reservtjänstgöring

SJÄLV BETALANDE MEDLEM
Bankgiro för medlemsavgift erhålls av medlemsansvarig eller huvudtroendeman i samband med anmälan om arbetsperiod, de kommer per post.
Medlemsavgiften är 1,38% bruttoinkomsten.

PENSIONER
Om du vid din pensionering vill ha besök, kontakta huvudtroendemannen eller någon styrelsemedlem.
Meddela även medlemsansvarige om du är villig att forsätta ditt medlemskap efter pensioneringen.
Medlemskapet bryts automatiskt efter 6 månader.
Medlemsavgift för pensioner är 8€/mån och betalningen sköter man själv.

ARBETSLÖSHETSKYDD
Om du blir arbetslös eller permiterad, kontakta omedelbart till föreningens funktionär(arbetslös med fpa:s dagpenning) och till arbetskraftsbyrån, varifrån erhålls den första blanketten för ansökning om dagpenning. Arbetslöshetsersättning betalas endast för den tid du är arbetssökannde i arbetskraftsbyrån.

UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Bör göras skriftligt till föreningen..

UTESLUTING UR FÖRENINGEN
Om medlemsavgiften uteblir över sex (6) månader, betraktar styrelsen det som utträde ur föreningen. Detta antecknas då på styrelsemötet i protokollet.

Som medlem som studerande :

Om medlemmen studerar eller semester-deltidsarbetar, betalar han själv in till
(Arbetsgivaren kommer inte att debitera) arbetslöshetskassan medlemsavgifter 0,28% källskatt
av förvärvsinkomsten.
Som heltidsstuderande avses inte en medlem som studerar under
arbetslöshetsets tiden.

JHL:ään liittymiseen on hyvä syy.

JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto. Meitä on lähes 240 000. JHL:n jäseniä työskentelee lähes kaikissa ammateissa valtiolla, kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, liikelaitoksissa, yhtiöissä, järjestöissä, oppilaitoksissa. - Julkisia ja verovaroin tuotettuja hyvinvointipalveluja maassamme on runsaasti.

Jos työskentelet aloillamme tai opiskelet niille, sinun kannattaa liittyä JHL:ään. Jäsenenä saat käyttöösi kaikki jäsenpalvelumme ja jäsenedut.

Jäsenenä liitossa saat enemmän kuin pelkän työttömyyskassan jäsenenä. Liitto huolehtii asioistasi koko työssäolosi ajan. 

Luottamusmies ja JHL auttavat

Jos työpaikalla ns. sukset menevät ristiin ja tulee ongelmia, luottamusmiehet ja JHL:n henkilökunta auttavat selvittämään hankalia tilanteita. Liittoon kuulumaton hoitaa asiansa itse, samoin kuin pelkkään työttömyyskassaan kuuluva.

Koulutus on iso etu

Hyödynnä opintopolut luottamustehtäviin, yhdistystoimintaan ja ammattitaidon kasvattamiseen. Nauti myös virkistävistä harrastekursseista - maksutta.

Vähennyskelpoinen jäsenmaksu

Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. JHL:ssä jäsenmaksu on 1,38 prosenttia bruttopalkasta.

Vakuutettu jäsen

JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Kollektiivinen jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Liiton järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa JHL:n jäsenet ovat vakuutettuna Liittoturvavakuutuksessa. Jäsensivuilla on lisää tietoa vakuutuksesta.

Lomaetuja ja alennuksia

Lomapaikat
JHL:n jäsenillä on mahdollisuus lomailla edullisesti liiton omissa lomapaikoissa. Lomapaikkojen tiedot löytyvät jäsensivuilta. Kirjaudu jäsenenä omalla jäsennumerollasi ja salasanallasi.

Runsaasti alennuksia ja etuja

 • alennuksia hotellihinnoista ja laivamatkoista
 • jatkuvat alennukset bensiinistä ja dieselistä
 • vaihtuvat kampanjaedut, jotka kannattaa tarkistaa säännöllisesti jäsensivuilta
 • laivamatkoja koskevat edut
 • hotellimajoitukset halvempaan hintaan
 • alennuksia vakuutuksista
 • alennusta TSL:n kursseista, esim. atk-ajokorttikursseista
 • mahdollisuus hakea sekä VVO:n että JHL:n vuokra-asuntoja